مرکز مدیریت ریسکهمگام با رشد و توسعه فناوری‏ ها و ابزارهای ارتباطی از یک سو و نیز تکامل تدریجی سیستم‏ ها و ارتباطات پیچیده‏ی بین آنها، ریسک‏ ها و عدم اطمینان‏ ها در فضای کسب و کار نیز از تنوع و تعدد روز افزونی برخوردار می‏ باشند که عدم توجه به آنها و یا اهمال در مدیریت آنها، سازمان‏ ها را با بحران‏ های اساسی و جدی مواجه خواهد سازد.
نظر به این موضوع کلیدی و مهم، انجمن حرفه‏ ای صنعت بیمه بر مبنای رسالت خود، اقدام به ایجاد مرکز مشاوره مدیریت ریسک نموده است. 
مرکز مشاوره مدیریت ریسک، مرکزی متشکل از متخصصین بین رشته‏ ای و شرکت های فعال در حوزه مدیریت ریسک با هدف مدیریت جامع ریسک‏ ها می ‏باشد. هدف از فعالیت‏ های این مرکز، رشد و ارتقاء سطح آگاهی سازمان‏ ها در خصوص انواع ریسک‏ های مربوطه و نیز توانمندسازی آنها در مدیریت ریسک‏ های مربوطه با بکارگیری ابزارها و متدولوژی‏ های نوین می ‏باشد. 
خدمات این مرکز به مخاطبان کمک می‏ کند تا ریسک‏ های خود را بهتر مدیریت کرده و راه حل‏ های بدیعی برای مدیریت آنها ارائه نمایند.

 

مهمترین اهداف این مرکز عبارتند از:
-  معرفی، آموزش و پیاده ‏سازی روش‏های نوین ارزیابی ریسک
-  کمک به توسعه فرهنگ مدیریت ریسک سازمانی در کسب و کارهای مختلف
-  نهادینه‏ سازی تفکر ریسک محور در سازمان‏ ها از طریق استقرار سیستم مدیریت ریسک سازمانی
-  خلق ارزش در کسب و کارهای مختلف از طریق رشد و توسعه ی سطح بلوغ مدیریت ریسک سازمانی 

 

تقاضای مشاوره مدیریت ریسک